Wilt u een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente zijn?

Het klimaat in de wereld verandert en de gevolgen zijn ook lokaal steeds vaker voelbaar: extreme droogte, natte periodes en hogere temperaturen. Gemeenten voelen meer en meer de verantwoordelijkheid en noodzaak voorbereidingen te treffen. Dit vraagt om aanpassingen in zowel de bebouwde omgeving als in de groene delen van een gemeente.
Behoud en ontwikkeling van groen zorgt ervoor dat een gemeente aantrekkelijk(er) blijft en wordt. Vergroening van openbare ruimten heeft een positieve invloed op de biodiversiteit én draagt bij aan het klimaatbestendig maken van een gemeente. Het beheren van en investeren in nieuwe natuur en het stimuleren van agrobiodiversiteit heeft een positief effect op flora en fauna. Dit levert een bijdrage aan een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente.

Inzet op energiebesparingen, inzetten op een sociale en breed gedragen ontwikkeling van duurzame energie, toewerken naar een aardgasvrije gemeente, duurzame mobiliteit als vast afwegingskader bij elke ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting en stimuleren van duurzame mobiliteit zijn allemaal bijdragen die leiden tot een duurzamere leefomgeving voor de toekomst. Van belang is doelstellingen in de maatschappelijke vastgoedportefeuille binnen gemeenten te transformeren naar o.a. energie neutrale gebouwen.
Belangrijke informatie over aankomende wetswijziging Activiteitenbesluit op 13 december 13, 2018

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven die in een kalenderjaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht?

Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren wat hun energiegebruik is en welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zoals opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling Milieubeheer (verder: Activiteitenregeling) zijn het uitgangspunt, waarbij door het bedrijf zelf gekozen wordt voor (het meeste) op het bedrijf van toepasbare EML. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf januari 2019 het e-Loket van RVO.nl beschikbaar.

Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten januari 2019

In januari 2019 worden er geactualiseerde EML gepubliceerd. Er zullen nieuwe maatregelen aan de lijsten worden toegevoegd. Ook wordt de reikwijdte van enkele lijsten vergroot. Bovendien hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te v ervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe EML voor. Voor die nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving, verbouwing en vervanging.

Geldt de Informatieplicht energiebesparing voor mijn bedrijf?

De informatieplicht geldt voor bedrijven of instellingen die onder het Activiteitenbesluit vallen én meer dan 25.000 m' aardgas-equivalenten en/of 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar gebruiken.

Wanneer voldoet een bedrijf?

Een bedrijf of instelling voldoet aan de informatieplicht als het voor 1 juli 2019 een melding heeft gedaan via het e-Loket van RVO.nl. U voldoet pas aan de energiebesparingsverplichting als u alle van toepassing zijnde erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder heeft genomen. De erkende maatregellijsten zijn leidend. Bij de melding moet het bedrijf of instelling uit gaan van de op 1 januari 2019 geactualiseerde erkende maatregellijsten zoals opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling Milieubeheer (verder: Activiteitenregeling). Wilt u andere, minimaal gelijkwaardige, energiebesparende maatregelen nemen dan kunt u hier gemotiveerd van afwijken. Als u bedrijf of instelling onder de auditverplichting Energy Efficiency Directive (EED) valt, kunt u de audit gebruiken als onderbouwing voor eventuele alternatieve maatregelen.

Wat gebeurt vervolgens?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht en de informatieplicht bij bedrijven en instellingen in de gemeente. De informatie uit de melding wordt gebruikt voor informatie-gestuurde toezicht en handhaving.

Uw bedrijf of instelling is reeds bezocht, wat dan?

Uw bedrijf is afgelopen jaar door een gemeente gecontroleerd op de energiebesparingsplicht. Dit betekent niet dat u vrijgesteld bent van de informatieplicht. U dient alsnog voor 1 iuli 2019 een melding in te dienen. Voor de onderbouwing van de uitgevoerde erkende maatregelen kunt u het bezoekverslag van de uitgevoerde toezichtcontrole gebruiken. Het kan zijn dal één of meerdere erkende maatregelen tijdens de toezichtcontrole niet zijn meegenomen. De reden hiervan is dat bij deze toezichtcontrole op energiebesparing gebruik is gemaakt van de toen geldende versie van de EML.

Hoe moet u een melding maken en waarom is dit belangrijk?

U bedrijf of instelling valt onder de informatieplicht en moet uiterlijk vóór 1 juli 2019 een melding in dienen via het e-Loket van RVO.nl en hierin aangeven welke erkende maatregelen binnen het bedrijf of instelling zijn uitgevoerd. U dient uit te gaan van de op 1 januari 2019 geactualiseerde erkende maatregellijsten zoals opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Indien de melding niet voor 1 juli 2019 ingediend is bent u in overtreding van de informatieplicht.

BRON: RVO